طرق اعتراض به تصمیم های دادگاه عمومی حقوقی

مدرس: دکتر حسن فضلی
مدت:‌۴ ساعت