شرکت و معاونت در جرم و قواعد آن

مدرس : دکتر علیرضا نوبهاری
مدت دوره : ۵ ساعت

جلسه اول : ۳۰ اردیبهشت - ساعت ۱۶
جلسه دوم : ۱ خرداد - ساعت ۱۸
جلسه سوم : ۲ خرداد - ساعت ۱۸