کسانی که قصد پرداخت حق عضویت به صورت ماهانه دارند

کلیه اعضای گروه های مختلف (به استثنای گروه کارشناسان حقوقی ۲)