قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده ۳۸

مدرس: آقای حسین زنجانی
مدت: ۴ ساعت