شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها با تأکید بر برویه قضایی(۱)