سردستگی گروه مجرمانه، تعدد و تکرار جرم و قواعد حاکم بر آنها